đào gia fc

Tài chính của đội bóng

Điều 10: Kinh phí hoạt động

  • Kinh phí hoạt động của đội bóng dựa trên nguyên tắc tự chủ tài chính, được huy động từ các nguồn:
  • Quảng cáo thương hiệu trên áo đấu,
  • Sự ủng hộ của các Mạnh thường quân
  • Đóng góp của các thành viên trong CLB
  • Các khoản tài trợ khác…

Điều 11: Lệ phí và các khoản đóng góp khác

  • Phí tham gia đội bóng lần đầu là: 000 đồng/người ( được phát 01 Bộ đồng phục thi đấu của CLB);
  • Phí đóng góp hàng tháng 200,000 VND/người (Tiền nước và tiền thuê sân bóng). Thu tối thiểu 1 quý/lần vào Tháng đầu của quý mới và thời gian thu từ mùng 5 – 10 của tháng đó.
  • Các khoản đóng góp để tổ chức và tham gia giao lưu khác của CLB: Theo mức chi thực tế phát sinh và trên tổng số người tham gia hoạt động đó, kết hợp 1 phần quỹ CLB tùy tình hình thực tế

Điều 12: Quản lý và sử dụng kinh phí

  • Ban điều hành đội bóng chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Được báo cáo tổng kết hàng năm. (Hàng quý cần báo cáo trong BĐH, và thông báo chính thức vào ngày tổng kết cuối năm của CLB)
  • Kinh phí từ quỹ đội bóng được sử dụng cho các hoạt động thường xuyên của đội bóng. Các hoạt động phát sinh sẽ được Ban chủ nhiệm đội bóng tính toán và thông báo tới toàn thể thành viên đội bóng biết để thống nhất và đóng góp.