đào gia fc

Điều khoản thi hành

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Trách nhiệm thi hành

  • Mọi thành viên của đội bóng có trách nhiệm thi hành nghiêm túc quy chế này;
  • Ban điều hành đội bóng có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy chế, cập nhật các ý kiến đóng góp đề xuất, xin ý kiến để Ban điều hành CLB điều chỉnh cho phù hợp.
  • Ban điều hành CLB có trách nhiệm điều hành đội bóng để thực hiện đúng quy chế này.

Điều 16: Hiệu lực thi hành

  • Quy chế đội bóng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
  • Việc sửa đổi bổ sung Quy chế đề nghị hoặc có ý kiến của từ ½ số thành viên chính thức trở lên, và phải được thông qua ý kiến của toàn thể thành viên chính thức của Ban điều hành CLB BÓNG ĐÁ HỌ ĐÀO VIỆT NAM.